Regulamin

§1 Postanowienia ogólne


Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej TwojeBDO (Serwisu) dostępnego za pośrednictwem adresu twojebdo.pl którego właścicielami są Halina Juszczak i Zbigniew Juszczak prowadzący działalność gospodarczą w ramach Spółki Cywilnej Zakład Projektowo Usługowy HI-EKO S.C. Halina i Zbigniew Juszczak z adresem siedziby w Opolu, ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole, oraz usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

1.   Klient – przedsiębiorca  zgodnie z Art. 4 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. w szczególności osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna lub osoba prawna, która zamierza korzystać lub korzysta z Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem usług,

2.   Dostawca – Halina Juszczak i Zbigniew Juszczak prowadzący działalność gospodarczą w ramach Spółki Cywilnej Zakład Projektowo Usługowy HI-EKO S.C. Halina i Zbigniew Juszczak z adresem siedziby w Opolu, ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole,

3.   Serwis – strona internetowa pod adresem twojebdo.pl umożliwiająca korzystanie z usług Dostawcy na warunkach określonych w Regulaminie,

4.   Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami,

5.   Baza BDO – prowadzona przez administrację publiczną (Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy) Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce odpadami pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

6.   Rejestr BDO – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

7.   Twoje BDO – jedna z usług dostępna w ramach Serwisu, której podstawową funkcjonalnością jest usprawnienie korzystania z Bazy BDO oraz zautomatyzowanie w możliwie największym stopniu operacji wykonywanych w Bazie BDO. Dostawca i Klient mogą być łącznie zwani Stronami


§2 Warunki korzystania z Serwisu


1. Serwis skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu z Art. 4 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Korzystanie z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, tj. przez podmioty nie będące Przedsiębiorcami jest niezgodne z Regulaminem.

2.  Warunkiem korzystania z Serwisu oraz usług Dostawcy jest spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych i programowych tj.

a. posiadać komputer stacjonarny, laptop z dostępem do internetu;

b. posiadać dostęp do własnej poczty elektronicznej;

c. korzystać z przeglądarki internetowej: Google Chrome w wersji 80.0 lub nowszej;

d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1366×768;

e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;

f.  włączyć obsługę Javascript;

g. wyrazić zgodę na możliwość odczytywania i modyfikowania danych strony przez wtyczkę dla adresu bazy BDO ( https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ ).


3. Przy czym korzystanie z poszczególnych usług w ramach Serwisu może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań faktycznych, technicznych, programowych lub prawnych – niezależnych od Dostawcy a wynikających chociażby z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub rozwiązań Bazy BDO czy Rejestru BDO, za co Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz usług Dostawcy jest akceptacja przez Klienta i przestrzeganie Regulaminu, przestrzeganie przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego, a także podczas korzystania z Serwisu lub usług postępowanie zgodne z dobrymi obyczajami i lojalnością kupiecką.


§3 Zawartość serwisu i świadczenie usług oraz ich odpłatność


1. W ramach Serwisu Klient może korzystać z następujących usług: utworzenie i utrzymanie Konta Klienta, usługi Twoje BDO, usługi Newslettera, usługi wymiany informacji o Kliencie pomiędzy innymi Klientami.

2. Umowy w zakresie poszczególnych usług zawierane są pomiędzy Dostawcą a Klientem poprzez akceptację Regulaminu oraz treści oferty produktowej usługi wybranej przez Klienta. Odbywa się to za pomocą oznaczenia odpowiednich pól lub zgód w formularzach dotyczących usługi.

3. Klient jest świadomy, iż wyżej wymienione usługi są usługami o charakterze ciągłym, a więc nie przysługuje od nich prawo odstąpienia.

4. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem świadczenia usług dostępnym u Dostawcy lub na podstawie indywidualnej oferty.

5. Dostawca w każdym czasie przed końcem miesiąca kalendarzowego ma prawo zmienić charakter usługi z odpłatnej na nieodpłatną lub z nieodpłatnej na odpłatną lub zmienić odpłatność za usługę o czym powiadomi Klientów w formie elektronicznej (na podany podczas rejestracji adres email. Taka zmiana ma zastosowanie od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został zmieniony charakter usługi.

6. W przypadku zmiany charakteru usługi z nieodpłatnej na odpłatną Klientowi zostanie pozostawiony czas na rezygnację z usługi lub wniesienie opłaty zgodnie z wybranym pakietem. W przypadku niewniesienia opłaty dostęp do usługi zostanie zablokowany a Dostawca nie będzie zobowiązany do utrzymywania danych Klienta związanych z daną usługą w zakresie i czasie innym niż wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku zmiany wysokości odpłatności za usługę, dla Klientów dotychczas z niej korzystających zmiana wchodzi w życie po upływie okresu, na który została opłacona dotychczasowa usługa lub po wykorzystaniu pakietu poprzednio wykupionej usługi.

7. W przypadku usług odpłatnych wszelkie ceny są cenami netto (dodatkowo należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką) określonymi w złotych polskich.

8. W przypadku usług odpłatnych, aby dokonać zakupu usługi Klient wybiera interesującą go usługę w Serwisie, akceptuje związanie się warunkami Regulaminu lub świadczenia usługi, a następnie opłaca pakiet zgodnie z warunkami korzystania z usługi. Po zakończeniu wybierania pakietów, Klient przechodzi do zakładki transakcyjnej, gdzie określa metody płatności.

9. W przypadku usług nieodpłatnych, aby dokonać ich aktywacji Klient wybiera interesującą go usługę w Serwisie, akceptuje związanie się warunkami Regulaminu lub świadczenia usługi i aktywuje usługę.

10. Na każdym etapie Klient zobowiązany jest zweryfikować dane wygenerowane automatycznie przez Serwis lub usługę pod kątem ewentualnych błędów.

11. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zainstaluj” a w przypadku usług odpłatnych „Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

12. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia oraz oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

13. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi w momencie dokonania przez Klienta ostatniej z czynności bezpośrednio prowadzących do udostępnienia Klientowi danej usługi.


§4 Płatność i rozpoczęcie świadczenia usług


1. W przypadku usług odpłatnych, warunkiem świadczenia usługi jest uprzednie dokonanie zapłaty przez Klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Serwis internetowy będzie udostępniać następujące formy płatności:

– płatności on-line Przelewy24

– przelew bankowy

– system płatności mobilnych BLIK

3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury są udostępniane poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta.§5 Konto Klienta


1. Jedną z usług oferowanych w ramach Serwisu jest usługa założenia i utrzymania Konta Klienta.

2. Założenie Konta Klienta jest niezbędne do korzystania z pozostałych usług oferowanych w Serwisie, z wyłączeniem Newslettera. Po wypełnieniu formularza rejestracji Konta Klienta Klient dokonuje potwierdzenia założenia konta poprzez kliknięcie w link w mailu rejestracyjnym celem jego aktywacji.

3. Po aktywacji konta Klient może się zalogować dzięki czemu posiada dostęp do swoich danych oraz może zamawiać pozostałe usługi.§6 Twoje BDO


1. Jedną z usług oferowanych w ramach Serwisu jest usługa Twoje BDO. Szczegółowy opis działania usługi Klient znajdzie w samouczku w ramach Serwisu.

2. Warunkiem korzystania z usługi Twoje BDO jest uprzednie założenie Konta Klienta oraz posiadanie aktywnego konta w Bazie BDO.

3. Twoje BDO działa w formie wtyczki do przeglądarki, którą należy pobrać i zainstalować z serwisów dedykowanych dla dostawców przeglądarek wskazanych na stronach Serwisu. Na dzień sporządzania Regulaminu są to dla Chrome: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Warunkiem korzystania z usługi Twoje BDO jest dokonanie autoryzacji w bazie BDO dla aplikacji/wtyczki Twoje BDO. W ramach tej autoryzacji Dostawca pobierze i będzie przechowywał w bezpieczny sposób takie dane autoryzacyjne Klienta z bazy BDO jak:

– Client ID

– Client secret

do czasu cofnięcia autoryzacji. Autoryzacja ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wtyczki Twoje BDO. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

4. Pobierając i instalując wtyczkę Klient przyjmuje do wiadomości, iż Dostawca i Twoje BDO w celu funkcjonowania wtyczki będą przetwarzać (na serwerze Dostawcy) następujące dane, których część wymaga uzupełnienia przez Klienta, a część będzie pobierana automatycznie:

– NIP firmy

– adres email

– telefon kontaktowy

– nazwa firmy

– adres firmy

– Client ID (dane autoryzacyjne z bazy BDO)

– Client secret (dane autoryzacyjne z bazy BDO)

– liczba wytworzonych KPO,

– historia transakcji Klienta w Serwisie

– liczba i lista poleconych Klientów

– Szablony (przekazujący, transportujący, przejmujący, kg, nazwa odpadu)

5. Twoje BDO po zainstalowaniu wymaga konfiguracji, która opisana jest na stronach Serwisu.

6. Po zainstalowaniu Twoje BDO działa w ramach przeglądarki Klienta, bez konieczności każdorazowego wchodzenia na Serwis, przy czym Klient będąc w Bazie BDO i mając włączoną wtyczkę może w dowolnym momencie poprzez menu podręczne wykonać takie operacje jak: zaloguj, wyloguj, cofnij autoryzację, przejdź do wybranej części systemu.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż na podstawie odrębnych zgód Dostawca może badać dane aktywności Klienta w korzystaniu z Twoje BDO w celu usprawnienia jego działania.


§7 Odpowiedzialność


1. Wraz z akceptacją Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, iż:

a. Strony ograniczają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu korzystania przez Klienta z Serwisu i usług w ramach niego dostępnych, wyłącznie do zawinionego z winy umyślnej działania lub zaniechania Dostawcy,

b. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona,

c. Wyłączona jest odpowiedzialność Dostawcy za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,

d. Wyłączone jest uprawnienie Klienta do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do Serwisu, usług, w tym Twojego BDO mających miejsce z przyczyn technicznych. Powyższe nie może być podstawą do żądania obniżenia wynagrodzenia Dostawcy.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za kalkulacje i automatycznie podstawiania dokonywane w ramach Szablonów. Klient każdorazowo zobowiązany jest zweryfikować poprawność danych uzupełnionych automatycznie poprzez funkcjonalność wtyczki Twoje BDO.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany systemów, oprogramowania i rozwiązań pochodzących od podmiotów zewnętrznych w szczególności takich jak: aktualizacje systemów na urządzeniach końcowych Klienta, zmiany, aktualizacje i prace techniczne w ramach Bazy BDO.

5. Strony ograniczają odpowiedzialność Dostawcy do rzeczywistej szkody bezpośrednio poniesionej przez Klienta z zachowaniem ograniczeń z ust. 1 i 2 powyżej.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków prawnych, do których zastosowanie ma Regulamin, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Dostawcy.

7. W związku z okolicznością, iż Serwis skierowany jest wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami, do umów zawieranych w ramach Serwisu nie stosuje się postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

8. Zamówienie usługi lub dyspozycja zmiany jej cech w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca dyspozycję jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego składa dyspozycję. Złożenie dyspozycji bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej dyspozycje za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.


§8 Rozwiązanie Umowy


1. Klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie przesyłając odpowiednie oświadczenie w ramach Konta Klienta, przy czym rezygnacja z usługi odpłatnej przed upływem okresu na jaki została opłacona lub przed wykorzystaniem pakietu jaki został wykupiony nie uprawnia Klienta do dochodzenia zwrotu opłaconej ceny usługi odpłatnej ani w całości, ani w części.

2. Dostawca może wypowiedzieć usługę w każdym czasie z zachowaniem 1 (jeden) miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia odpłatnej usługi opłaconej z góry, kwota odpłatności zostanie zwrócona, pomniejszona o czas korzystania z odpłatnej usługi lub o niewykorzystany przez Klienta Serwisu pakiet do dnia upływu wypowiedzenia.

3. Dostawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu ze wskazaniem naruszenia. W takim wypadku, w przypadku rozwiązania umowy o usługę odpłatną, która rozwiązała się przed upływem okresu jej opłacenia opłata nie ulega zwróceniu ani w całości ani w części.

4. Klient dokonuje rezygnacji na piśmie lub w Koncie Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia. Dostawca wypowiada usługę na adres e-mail Klienta podany w Koncie Klienta lub w ramach komunikatu w Koncie Klienta.


§9 Kontakt


1. Wątpliwości pytania lub uwagi co do działania Serwisu lub usług Klient może zgłaszać za pośrednictwem [ twojebdo@hieko.pl ]. Dostawca dołoży starań by Klient otrzymał odpowiedź na zgłoszenie w terminie 14 dni, przy czym brak odpowiedzi w ww. terminie nie uznaje się za uznanie zasadności zgłoszenia.

2. Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub usług.


§10 Własność intelektualna


Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu (jego oprawy graficznej) ale również kodu i programów komputerowych umożliwiających korzystanie z usług a także inne treści należą do Dostawcy. Dostawca zwraca uwagę, że własność intelektualna Dostawcy chroniona jest przez następujące akty prawne:

– ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz

– ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym i zdefiniowanym jako Klient Serwisu. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie pozyskanych z Serwisu materiałów wymaga obligatoryjnej zgody Dostawcy i nie może naruszać zapisów Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.


§11 Postanowienia końcowe


1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów lub zmiany w strukturze i funkcjonalności Bazy BDO.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Składając zamówienia, Klient wyraża zgodę na uprawnienie Dostawcy do ujawnienia faktu współpracy z Klientem w jego materiałach reklamowych (w tym w szczególności na Stronie internetowej, mediach społecznościowych, w portfolio, materiałach PR, drukowanych i cyfrowych materiałach reklamowych, informacjach prasowych o Dostawcy) oraz wykorzystania w powyższym zakresie logotypu i firmy Klienta.

4. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy w zakresie Serwisu oraz usług świadczonych przez Dostawcę Klientowi, bez odrębnej zgody Klienta w tym przedmiocie.Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2020 roku.