Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zbigniew i Halina Juszczak Z.P.U. HI-EKO S.C. z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 24. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod adresem wskazanym powyżej iod@hieko.pl

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, nazwisko, firma, numery identyfikacyjne związane z działalnością gospodarczą, dane niezbędne do współpracy z Systemem BDO, dane kontaktowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy; 
  • w celu zarządzania systemem Twoje BDO na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f - prawnie uzasadnionego interesu administratora; 
  • w celach marketingowych podstawie Art. 6 ust.1 lit. f - prawnie uzasadnionego interesu administratora; 
  • w celu analizy działań w ramach aplikacji w celu optymalizacji działania oprogramowania – na podstawie Art. 6 ust.1 lit a – zgody osoby, której dane dotyczą

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usługi oraz podwykonawcy Administratora tacy jak księgowi czy pomoc prawna.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

  • przez okres świadczenia usługi, a po jej zakończeniu (w stosunku do danych finansowych) przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z ordynacją podatkową, w stosunku do pozostałych danych przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania usługi
  • do czasu cofnięcia zgody w odniesieniu do danych analitycznych

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa

W zakresie danych niezbędnych do realizacji usługi, ich podanie jest niezbędne do zawarcia umowy. W zakresie pozostałych danych ich podanie jest dobrowolne

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.